instagramwatsapptelegramchannel

Image

فیلتر کتاب‌ها

برچسب‌ها

خلاقیت تصویری کارنامه کتاب آتوساخلج امیرحسینی

خلاقیت تصویری کارنامه کتاب آتوسا خلج امیرحسینی

109,000 تومان
109,000 تومان
موجود است

محصولات SKU: karnameh ketab5

کتاب خلاقیت تصویری
نویسنده آتوساخلج امیرحسینی و آناهیتا صفی خانی
انتشارات کارنامه کتاب


• درسنامه جامع
• مثال‌های متعدد، آموزش مفهومی و طرح نکات کنکوری
• تکنیک‌های مواجهه با پرسش‌های چهارگزینه‌ای
• بانک تست، تست‌های طبقه‌بندی شده و کنکور سنوات اخیر
• سوالات تالیفی، آزمون‌های مدون
• پاسخنامه تشریحی

موضوع
کمک درسی
موضوع آموزش
هنر
نویسنده
آتوسا خلج امیرحسینی، آناهیتا صفی‌خانی
سال انتشار
1399
نوبت چاپ
14
تعداد صفحات
312
نوع جلد
نرم
قطع
خشتی
وزن
430گرم
شماره شابک
9789648172218

مقدمه


درس« خلاقیت تصویری»یکی ازپرمناقشه ترین دروس اختصاصی کنکورهنراست روش های تدریس مختلف، منابع گسترده تصویری وتئوری وگاه طراحی سوال ها به شکل سلیقه ای سبب می شودکه هنرجویان دچارسردرگمی درپاسخ دادن به سوال های این درس شوند«خلاقیت تصویری»آن گونه که ازنامش برداشت می شود،بایدسنجش خلاقیت هنرجویان درخوانش تصویرباشداین امرنیازبه داشتن اطلاعات گشترده درزمینه فرهنگ تصویری،تاریخ هنر،سبک شناسی آثارهنری وگرافیکی،مبانی هنرهای تجسمی و...داردتاازرهگذرداشتن این اطلاعات،بتوان به تحلیلی موشکافانه ودقیق(البته برپایه اصول نقدساختاری ومبانی طرح وفرم تصویر)رسیدکتاب پیش روبراین اساس نگاشته شده است که مجموعه ای ازسوالات رابرای هنرجویانی که منابع لازم این درس رامطالعه کرده انددربرگیرد درطراحی سوال ها به دونکته مهم توجه شد:نخست طراحی تست هایی براساس اطلاعات کلی ئدانش تصویری عمومی هنربدیهی است که درنگارش گونه دوم سوال ها،سعی شده است که مطلبی متناقض بامنابع اصلی وجودنداشته باشدسختی کارآنجابودکه باوجودمنابع بسیاردرس خلاقیت تصویری وهمینطوردسته بندی وپراکندگی متنوع سوال های کنکور،زبانی یکدست ومفهوم برای هنرجویان،درپاسخ دهی به تست هافراهم آورده شوددرپاسخ دهی به تست ها توجه شده که تاجای ممکن،پاسخ هاتشریحی وتحلیلی باشدهدف این بودکه هنرجوباخواندن پاسخ هابتواندمطالب راعمیق تروبهتربفهمد وبه خاطربسپارد تست هایی بامطالب تکراری حذف شد(مگرآن جاکه تاکیدبرموضوعی لازم بود)تاتنوع سوال هادراین حجم کتاب بتواندکمکی به هنرجویانی باشدکه می خواهندمجموعه ای ازتست های درسخلاقیت تصویری راباتوجه به تمام زیرمجموعه های آن داشته یاشندگرچه گاه طراحی سوال های کنکورویاآزمون های سنجش،دورازاستانداردهاست،ولی چیزی راکه می توان توصیه کردآشنایی بامنطق وتحلیل درست تصویری است بدیهی است جایی که سوال یاپاسخ نامه هاغیراصولی باشد،هیچ تحلیلی به فهم آن کمک نخواهدکردکتاب درچهاربخش کلی«مبانی هنرهای تجسمی»،«مبانی طراحی گرافیک»،«شناخت تکنیک وروش درآثارهنری،«سبک شناسی آثارهنری »،ده مجموعه تست جامع وسوال ها وپاسخ های کنکوردسته بندی شده است بخش نخست کتاب(که حجم اصلی سوال های کنکوررادربرگرفته است)شایدمهم ترین قسمت تست های خلاقیت تصویریباشد،چراکه بسیاری اوقات،اطلاعات مربوط به این بخش به پاسخ دهی تست های بخش های دیگرنیزکمک می کنددرپاسخ نامه این بخش،سعی شده است که بامنطق ودلیل جواب درست انتخاب شود تاهنرجونیزبتواندتصویردقیق تری ازچگونگی پاسخ دهی به این نوع تست هاپیداکندگاه درپاسخ دهی به آن تست،تنهابامراجعه به مرجع موردنظرممکن بوده است ونه دانش تصویری هنرجوبخش دوم ازنظر پراکندگی سوال های کنکوردومین مرجع سوال ها(ازنظرتعداد) است (به ویزه درفصل چهارم تاششم)داشتن دانش گرافیکی وتحلیل تصویری آثارگرافیکی دراین بخش بسیارمهم است درسال های اخیرکنکور،تعدادسوال های این بخش افزایش یافته است بخش سوم کتاب شناخت تکنیک وروش درآثارهنری است که شامل شناخت ابزاروتکنیک های خلق تصویر(درنقاشی،گرافیک ومجسمه سازی) می شودسوال های مربوط به چاپ دستی وتصویرسای نیز دراین بخش گنجانده شده است بخش پایانی کتاب به سبک شناسی آثارهنرمندان می پردازددرمورداین بخش این توضیح لازم است که گرچه سبک شناسی وشناخت دوره های هنری دراصل مربوط به درس درک عمومی هنراست ولی بانگاهی به جدول پراکندگی آزمون های کنکورمی توان دیدکه بخش قابل توجهی ازسوال های خلاقیت تصویری به این موضوع می پردازدبنابراین درطراحی این بخش،سعی شدتست هایی طرح شودکه بیشتربه شناخت آثارهنرمندان وباسبک شناسی براساس تحلیل تصویرمتکی باشد(همان گونه که درکنکورمطرح می شود)ونه صرفااطلاعات تاریخ هنرمطالب مربوط به عکاسی وتکنینک های آن مربوط به درس درک عمومی هنراست،درمجموع درده سال اخیرکنکورتنها شش سوالازمبحث عکاسی درتست های خلاقیت تصویری آورده شده است واضح است که قراردادن تست های عکاسی درمجال این کتاب نمی گنجددرطراحی تست های بعضی ازفصل ها (مانند چاپ دستی،مبانی تصویرسازی،پایه واصول صفحه آراییومبانی رنگ)به طراحی تست بیشتربراساس کتاب درسی اکتفا شده است چراکه هم منابع درسی برای این موضوعات به اندازه کافی بودوهم این که سوال های کنکوردراین مباحثازمطالب درسی فراترنمی رود نوشتن کتاب خلاقیت تصویری کاری پرچالش است طبیعب است که این حجم ازتست وپاسخ نامه ها نمی تواندخالی ازاشکال باشدبسیارمایه خوشحالی خواهدبودکه اساتیددرس خلاقیت تصویری، صاحب نظران وهنرجویان نظرخودرادرموردکیفیت سوال هاوپاسخ هامطرح کنند،این امرمی تواندبه مانیزکمک کندکه تحلیل های خودمان راازمباحث این درس دقیق تروجامع تربیان کنیم

 

فهرست مطالب کتاب

 

 

• بخش یکم :پرسش نامه
• مبانی هنرهای تجسمی


• فصل اول :شناخت عناصروکیفیت های بصری


• فصل دوم :تجزیه وتحلیل آثارتصویری


• فصل سوم :مبانی رنگ


• مبانی طراحی گرافیک


• فصل چهارم :شناخت آثار گرافیکی وخط درگرافیک


• فصل پنجم :مبانی وتحلیل آرم ونشانه سازی


• فصل ششم :شناخت مکاتب گرافیک وطراحی پوستر


• فصل هفتم :پایه واصول صفحه آرایی
• شناخت تکنیک وروش درآثارهنری .


• فصل هشتم :ابزارشناسی

.
• فصل نهم :مبانی وشناخت آثارچاپ دستی


• فصل دهم :مبانی تصویرسازی
• سبک شناسی آثارهنری


• فصل یازدهم :شناخت آثارهنرمندان وآثارتاریخی


• فصل دوازدهم :سبک شناسی تحلیلی


• بخش دوم :آزمون های جامع


• بخش سوم :پاسخ نامه


• پاسخ آزمون های جامع

logo-samandehi

فهرست مطالب