instagramwatsapptelegramchannel

Image

فیلتر کتاب‌ها

برچسب‌ها

مبانی موسیقی کارنامه کتاب کیوان جعفری نژاد

مبانی موسیقی کارنامه کتاب کیوان جعفری نژاد

119,250 تومان
159,000 تومان
موجود است

محصولات SKU: karnameh ketab4

کتاب مبانی موسیقی
نویسنده : کیوان جعفری نژاد،سروین حزین
انتشارات کارنامه کتاب

• معرفی منابع
• درسنامه جامع
• مبانی موسیقی
• نکات کنکوری و تکنیک‌های مواجهه با پرسش‌های چهارگزینه‌ای
• تصاویر متناسب و مثال‌های متعدد
• حل مسئله
• طبقه‌بندی مناسب محتوا و جمع‌بندی موثر
• سوالات تالیفی
موضوع
کمک درسی
موضوع آموزش
موسیقی
نویسنده
کیوان جعفری‌نژاد، خانم سروین حزین
مقطع تحصیلی
کنکورهنر
سال انتشار
1399
ویرایش
3
نوبت چاپ
17
تعداد صفحات
324
نوع جلد
نرم
قطع
خشتی
وزن
440گرم
شماره شابک
9789648172201

مقدمه

 


کتاب هایی که تاکنون به زبان فارسی درباره ی مبانی موسیقی نگاشته شده اندرامی توان به دوگروه کلی تقسیم کرد،گروه اول کتاب هایی هستندکه مخاطب آن ها«خواننده عام» است؛این خوانندگان به طورمعمول پیش زمینه ای درموسیقی ندارندوبیشتربنا به علاقه ی شخصی خودیاباهدف شرکت درآزمون سراسری هنر،قصد آشنایی بامبانی موسیقی رادارنددرمقابل درگروه دوم کتاب هایی قرار می گیرندکه برای «خواننده خاص» تالیف شده انداین قبیل ازخوانندگان بامقدمات موسیقی آشنایی دارند وازآمادگی ذهنی عملی قابل قبولی دراین رشته برخورددارند؛هنرجویان هنرستان های موسیقی،داوطلبان ورودبه رشته ی موسیقی دردانشگاه ها،دانشجویان رشته ی موسیقی وهمچنین افرادی که درموسیقی ازمهارت تکنیکی خوبی برخوردارندامادانش نظری کافی ندارند،گروه هایی ازدسته ی دوم خوانندگان هستند درکتاب حاضرتلاش مولفان برآن بوده است تاعلاوه براستفاده اززبانی ساده،باپرهیزازارائه مباحث بسیارتخصصی که برای خواننده ی عام بدون کاربرداست،وهمچنین دوری ازتکرارمطالب بدیهی که برای خواننده ی خاص استفاده جندانی ندارد،مجموعه ای جامع وکاربردی بای هردوگروه تدوین کنندکتاب مبانی موسیقی دارای سه بخش اصلی است:تئوری موسیقی(فصل های اول تادهم) تاریخ موسیقی(فصل های یازدهم تاچهاردهم)وسازشناسی(فصل های پانزدهم وشانزدهم)،دربخش یکم،فصل های اول تاهفتم،به مبانی توری موسیقی کلاستیک(غرب)،که امروزه تقریبا درهمه جای دنیابه عنوان سیستمی مبنا،کاربردی همگانی یافته است،پرداخته شده وفصل هشتم نیزبه اصطلاحات رایج درموسیقی کلاستیک،اختصاص یافته است درویرایش جدید،فصل چهارم(میزان)به طورکامل موردبازنگری قرارگرفته وتلاش بران بوده که بابیان روشی فراگیر،فهم مباحث مربوط به آن راساده ترکند،به علاوه درانتهای فصل هفتم (آکورد)اشاره ای به مباحثی مانندپیونداکوردهاوجهاربخشی نویسی شده است که می تواندمقدمه ای برای مطالعه یکتاب های تخصصی هارمونی باشدفصل نهم به مبانی تئوری موسیقی دستگاهی ایران می پردازدوسعی شده که مفاهیم وتعارف بنیادین موسیقی ایراینی وساختارنظری آن به شیوه ای مختصروگویابیان شودتاخواننده بتواندکلیِت منسجمی ازمبانی ان رادریافت کندالبته بایست به دشواری کارنویسندگان باتوجه به عدم وجودمنابع پژوهشی کافی دراین فصل نیزاشاره نمودفصل دهم به اختصاربه اصطلاحات وتعارف رایج درموسیقی قدیم ایران(پیش ازصفویه)پرداخته استمبحث بافت وفرم موسیقی به عنوان فصلی مجزا(فصل یازدهم)دربخش تاریخ موسیقی آمده وفصول دوازدهم تاچهاردهم به ترتیب به تاریخ موسیقی دوران باستان،تاریخ موسیقی ایران وتاریخ موسیقی کلاستیک(غرب)اختصاص یافته اندبخش سوم نیزبه معرفی سازهای مورداستفاده درموسیقی کلاستیک وایرانی(دستگاهی ونواحی)می پردازد.

 

فهرست مطالب کتاب


بخش یکم :تئوری موسیقی
فصل اول :صوت شناسی
مولفه های امواج
اصوات موسیقایی وغیرموسیقایی
مشخصات امواج موسیقایی
فصل دوم :نت نگاری
خطوط حامل
کلید
گستره ی صدای انسان
فصل سوم :دیرند
سکوت
نقطه ودونقطه
فصل چهارم :میزان
ریتم ومتر(وزن)
میزان
میزان نما
انواع میزان
تریوله ودوئله
خط اتحادواتصال
سنکوپ
ضدضرب
فصل پنجم :فاصله
نشانه های تغییر دهنده
نت های مترادف(آنارمونیک)
انواع نیم پرده
انواع فواصل
روش نام گذاری فواصل
فواصل مترادف(آنارمونیک)
فواصل ملایم وناملایم
نسبت بسامدی
فواصل ساده وترکیبی
معکوس فاصله
سنت وساوار
اصوات هارمونیک
فصل ششم :گام
مدهای کلیسایی
تتراکورد
گام ماژور
علائم سرکلید
گام مینور
درجات تنال ومدال
گام های مترادف
گام های همسایه
فصل هفتم :آکورد
آکوردسه صدایی
معکوس تریاد
فونکسیون
آکوردچهارصدایی
معکوس آکوردهفتم
آکوردپنج صدایی
پیوندآکوردها
چهاربخشی نویسی
کادانس
فصل هشتم :اصطلاحات موسیقی کلاستیک
علامت های روی حامل
نشانه های تندا
نشانه های شدت
فصل نهم :موسیقی دستگاهی ایران
فرم های موسیقی دستگاهی ایران
فواصل موسیقی ایران
ددانگ های موسیقی ایران
دستگاه هاوآوازهای موسیقی ایران
علائم سرکلیدموسیقی دستگاهی ایران
گوشه های مهم موسیقی دستگاهی ایران
فصل دهم :موسیقی قدیم ایران
اصطلاحات موسیقی قدیم ایران
سازهای موسیقی قدیم ایران
دستان نشانی درموسیقی قدیم ایران
نام نغمات
دانگ های صفی الدین


بخش دوم :تاریخ موسیقی
فصل یازدهم :بافت وفرم موسیقی
بافت موسیقایی
فرم موسیقایی
فصل دوازدهم :تاریخ موسیقی دوران باستان
فصل سیزدهم :تاریخ موسیقی ایران
موسیقی ایران پیش ازاسلام
موسیقی ایران پس ازاسلام
ایلخانان مغول
تیموریان
صفویه
پایان صفویه تاابتدای قاجار
قاجاریه تادوران معاصر
موسسات وانجمن های موسیقی درایران
فصل چهاردهم :تاریخ موسیقی کلاستیک
سده های میانه (قرون وسطا)
رنسانس
باروک
کلاستیک
رماتیک
دوران معاصر
(jazz) جز


بخش سوم :سازشناسی
فصل پانزدهم :سازهای موسیقی کلاستیک
سازهای زهی
سازهای بادی
سازهای کوبه ای
فصل شانزدهم :سازهای موسیقی ایران
سازهای موسیقی دستگاهی
سازهای موسیقی نواحی
پیوست ها
گاه شمار
واژه نامه وفهرست اسامی
فهرست منابع

logo خریدکتاب مبانی موسیقی کارنامه کتاب کیوان جعفری نژاد|کتاب متاب

logo-samandehi

namad خریدکتاب مبانی موسیقی کارنامه کتاب کیوان جعفری نژاد|کتاب متاب

فهرست مطالب